Những lời chúc "SMS 20-10" hay bằng Tiếng Anh, chúng tôi xin gửi tặng đến các bạn những lời chúc ngọt ngào nhất. Hãy dành tặng những lời chúc "SMS 20-10" này đến những người thân yêu nhất của bạn.

>> Những lời chúc chồng dành tặng vợ ngày 20/10 ấn tượng nhất

>> Những lời chúc 20/10 ấn tượng dành tặng bạn gái

loi-chuc-sms-20-10-tieng-anh-hay.jpgDành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất cho ngày 20/10

- Happy Women’s Day!
Wishing you a day as beautiful as you are!
Dịch:Chúc mừng ngày Phụ nữ!
Chúc các bạn một ngày đẹp như bạn!

- Wishing you a day filled with goodness and warmth,
Wishing you happiness… today and forever,
Happy Women’s Day!
Dịch:Chúc các bạn một ngày tràn đầy lòng nhân hậu và sự ấm áp,
hạnh phúc ... Chúc các bạn ngày hôm nay và mãi mãi,
ngày Phụ nữ hạnh phúc!

- Wishing you a day filled with goodness and warmth,
Wishing you happiness… today and forever
Happy Women’s Day!
Dịch:Chúc các bạn một ngày tràn đầy lòng nhân hậu và sự ấm áp,
hạnh phúc ... Chúc các bạn ngày hôm nay và mãi mãi,
ngày Phụ nữ hạnh phúc!

- This Women’s Day resolve to…
Get your choices right!
In a nutshell…
Have a fun-filled and
Enjoyable Women’s Day!
Dịch:Phụ nữ này ngày quyết tâm ...
Nhận sự lựa chọn của bạn ngay!
Tóm lại ...
Có một niềm vui đầy và
ngày thú vị của phụ nữ!

- This LIFE has no existence without a strong ally in WOMAN in every stage
of life starting from Motherhood to Wife, Sister &finally a Daughter.
Happy Women’s Day !!
Dịch:CUỘC SỐNG này không có sự tồn tại mà không có một đồng minh mạnh mẽ trong PHỤ NỮ trong mọi giai đoạn của cuộc sống bắt đầu từ mẹ đến vợ, chị và cuối cùng là một con gái.
Chúc mừng Ngày Phụ nữ !!

- Wish you a very happy (happy) women’s day
Its you who’s making the difference in so many lives….
and I am one of them….Have a wonderful day!
Dịch:Chúc các bạn một ngày rất hạnh phúc (hạnh phúc) của phụ nữ
của bạn những người đang làm cho sự khác biệt trong cuộc sống ... rất nhiều.
và tôi là một trong số họ ... .Have một ngày tuyệt vời!

- A beautiful woman must expect to be more accountable for her steps,
than one less attractive.
Dịch:Một người phụ nữ đẹp phải mong đợi để có trách nhiệm hơn cho các bước của cô,
hơn một kém hấp dẫn.

- She wants a free sky,
Where she can be flying
She don’t ask for the wings,
Just break up her rings
Dịch:
Cô ấy muốn một bầu trời tự do,
ở đâu cô có thể bay
Cô không hỏi cho cánh,
Chỉ cần phá vỡ vòng tròn của mình

- Some IDIOTS say:
“Behind every Successful man
There is a Woman…
“But Nobody know the
Fact: “WOMEN GO ONLY BEHIND SUCCESSFUL MEN…
Dịch:Một số kẻ ngốc nói:
"Đằng sau mỗi người đàn ông thành công
có một người phụ nữ ...
"Nhưng ai biết
Thực tế: "Phía sau người đàn ông thành công là một người phụ nữ

- The willingness to listen,the patience to understand,the strength to support,the heart to care & just to be there….that is the beauty of a lady!Happy Women’s Day!
Wishing you a day that’s just like you…
really special!
Happy Women’s Day 2015!
Dịch: Luôn sẵn sàng lắng nghe, kiên nhẫn để hiểu, sức mạnh để hỗ trợ, trung tâm chăm sóc và chỉ được có ... Vững đó là vẻ đẹp của một phụ nữ
Chúc các bạn một ngày đó là giống như bạn ...
Bạn thực sự đặc biệt!
Chúc mừng ngày Phụ nữ năm 2015!

- Across the miles…
comes this wish
from me to say…
You are Special!
Happy Women’s Day
Dịch:Tôi vượt muôn dặm đế nói rằng bạn là một người đặc biệt
Chúc mừng ngày Phụ nữ 20/10

Nguồn theo trang: http://sms.cuatoi.vn