Nghiêm cấm hành vi lợi dụng tôn giáo làm trái pháp luật. Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất: Tổ chức, cộng đồng dân cư được tổ chức hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng và tổ chức lễ hội tín ngưỡng trong cộng đồng dân cư. Cộng đồng dân cư nơi có cơ sở tín ngưỡng được bầu, cử người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng của cộng đồng. Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tín ngưỡng diễn ra tại cơ sở.

Giết người Bán dâm

Hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng dân cư nơi có cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh thực hiện theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật về di sản văn hóa... Bộ Nội vụ đề xuất nghiêm cấm việc phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.

Bên cạnh đó, nghiêm cấm việc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại hoà bình, độc lập, thống nhất đất nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của Nhà nước; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo; tác động xấu đến truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; gây rối trật tự công cộng; ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường; xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác; cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo dự thảo, tà đạo là hoạt động mang hình thức tín ngưỡng, tôn giáo của cá nhân hay nhóm người trái pháp luật, xâm phạm an ninh trật tự, trái với thuần phong mỹ tục, xuyên tạc lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định nghiêm cấm các hoat động tà đạo để có căn cứ xử lí đối với các hoạt động của cá nhân, nhóm người lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

doisongphapluat