Hài Quang Tèo "Sính Ngoại". Tiểu phẩm Video hài "Sính Ngoại" là tiểu phẩm hài kịch hay xem cười vỡ bụng với sự diễn xuất Quang Tèo, Thanh Tú... xem vui cười vỡ bụng

Hài Quang Tèo "Sính Ngoại"

 Theo youtube