Câu đối, Những "câu đối Tết" Ất Mùi hay nhất (P11). Câu đối có nguồn gốc từ người Trung Quốc, Câu đối được xem là tinh hoa của văn hóa chữ Hán, người Trung Quốc quan niệm: "nếu thơ văn là tinh hoa của chữ nghĩa thì câu đối là tinh hoa của tinh hoa", cùng thưởng thức những câu đối cực hay sau:

Câu đối Tết số 225

Đông phong nhập hộ

Hỉ khí doanh môn

Gió đông vào nhà

Khí lành đầy cửa.

Câu đối Tết số 226

Chí đồng đạo hợp

Hoa hảo nguyệt viên.

Chí cùng đạo hợp

Hoa đẹp trăng tròn.

Câu đối Tết số 227

Xuân ảnh dĩ tuỳvân khí tán

Quyên thanh do đới nguyệt quang hàn.

Xuân ảnh đã theo cùng vân khí

Quyên thanh như lạnh quyện trăng quang.

Câu đối Tết số 228

Hoa lạc huyên vi xuân khứ tảo

Quang hàn vụ túc dạ lai trầm.

Hoa rụng màn huyên xuân đi sớm

Quang hàn sao vụ tối đến chìm.

Câu đối Tết số 229

Bảo vụ vân mê trang các lãnh

Huyên hoa sương uỷ tú vi làn.

Sao quí mây mờtrang các lạnh

Hoa huyên sương giá dệt màn hàn.

Câu đối Tết 230

Huyên tạ bắc đường hàn vụtoả

Vụtrầm tây hải mộyên phong.

Huyên dã bắc đường sương lạnh khóa

Vụ chìm tây hải khói chiều phong.

CÂU ĐỐI PHÚNG VIẾNG ĐÁM TANG

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_12

Câu đối Tết 231

Xuân thụ tảo điêu bi vịdĩ

Huyên hoa tài vẫn thống hànhư

Xuân thụ sớm khô đau chưa dứt

Huyên hoa lại rụng xót làm sao.

Câu đối Tết 232

Huyên thảo hương điêu xuân nhật mộ

Vụ tinh quang yểm dạ vân âm.

Cỏ huyên hương nhạt ngày xuân muộn

Sao Vụ quang che mây tối đêm.

Câu đối Tết 233

Liểu liểu song thân vô phục kiến

Ai ai lưỡng tự ná kham văn.

Vắng lặng song thân không còn thấy

Thảm thương hai chữ luống kham nghe.

Câu đối Tết 234

Huyên hoa ký vẫn sơn hàảm

Xuân thụtoàn khônhật nguyệt hôn.

Huyên hoa đã rụng sơn hà ám

Xuân thụ toàn khô nhật nguyệt đen.

Câu đối Tết 235

Mộng du hồ điệp phi song ảnh

Huyết sái đỗ quyên khấp tứ thân.

Giấc mơ hồ điệp bay đôi bóng

Máu ứa đỗ quyên khóc mẹ cha.

Câu đối Tết 236

Lâm thâm lý bạc ngôn do tại

Dụ chí thừa hoan dưỡng vị năng.

"Vực sâu băng mỏng"câu còn đó(1)

Lời dạy thuận vui buổi dưỡng đâu.

Câu đối Tết 237

Vũ thôi ngọc thụ chung thiên hận

Vân ám trúc lâm lưỡng địa bi.

Mưa dồn ngọc thục hung trời hận

Mây ám trúc lâm lưỡng đất bi.

Câu đối Tết 238

Sầu hệ trúc lâm bạn

Lệ đàn kinh thụbiên

Sầu buộc bờrừng trúc

Lệđàn bên khóm gai.

Câu đối, những câu đối Tết hay nhất_13

Câu đối Tết 239

Bất đồ hoa ngạc chung liên tập

Hà nhẫn nhạn hàng các tựphi.

Nào ngờ hoa cạnh lìa khỏi khóm

Sao nỡnhạn bầy lẻ tự bay.

Câu đối Tết 240

Chi đạo kinh đình thường tụthủ

Ninh tri nhạn trận điều ly quần.

Chỉnói sân gai thường tụhội

Nào hay bầy nhạn lại ly đàn.

Câu đối Tết 241

Nhạn trận sương hàn bi chiết dực

Hồng nguyên lộ lãnh thống côphi.

Nhạn thế sương sa đau gẫy cánh

Hồng đàn mây lạnh xót lẻ bay.

Câu đối Tết 242

Nguyên thổ xuân thâm, tích linh âm đoạn vân thiên lý

Lâm sảo dạ tịch, hồng nhạn thanh ai nguyệt nhất luân.

Đất phẳng xuân sâu, tích linh(1) âm đứt, mây nghìn dặm;

Rừng thưa đêm vắng, hồng nhạn thanh buồn, nguyệt một vầng.

Câu đối Tết 243

Thi mộng trở tàn phương thảo dã

Huyên thanh xuy lạc tử kinh hoa.

Giấc mộng thơ ngăn tàn cỏ nội

Tiếng huyên(1) thổi lại lạc hoa gai.

Câu đối Tết 244

Giới lộ hưng ca hình vĩnh cách

Tích linh bão thống lệ không thùy.

Giới lộ(2) nổi lên hình cách biệt

Tích linh (3) thống thiết lệrơi hoài.

Câu đối Tết 245

Bắc vọng linh nguyên thiên lýviễn

Nam lai nhạn lữ bán hàng cô.

Bắc ngóng cánh chim xa nghìn dặm

Nam về bầy nhạn lẻnửa hàng.

Xem thêm: Tin nhắn chúc Tết 2015

Nguồn:mynghehaiminh.vn