32% cổ phần Vocarimex sẽ được bán cho bên đối tác chiến lược. Theo phương án cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vốn điều lệ của Tổng công ty sẽ là 1.218 tỷ đồng. Vocarimex được cổ phần hóa theo hình thức bán một phần vốn nhà nước hiện có. Theo đó, khi cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ 36% vốn điều lệ; tỷ lệ cổ phần bán cho NĐT chiến lược chiếm 32%; 31,12% vốn điều lệ được đưa ra bán đấu giá công khai, còn lại bán cho CBCNV.

Chân dung thành đạt Khoa học công nghệ

Theo phương án cổ phần hóa, Bộ Công thương là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Vocarimex. Trước quý I/2015, Bộ Công thương sẽ thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Vocarimex về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.