Một thế cờ siêu hại não thu hút hàng ngàn bình luận của giới mê cờ tướng với nội dung dưới đây

Đỏ đi trước (Tiên)

Thế cờ này xanh thắng hay đỏ thăng...???

Đáp án: HÒA nhé ! Cách giải như sau:

1. X3 dưới - 5, Tg3.5

2. X3-5, T5.1

3. P3/9, Tg5.7

4. P3-5, B5-4

5. M4/6, B3-4

6. T6.1, Tg7/9

Lúc này bên đỏ chỉ còn Pháo và 1 tốt, bên Xanh còn 1 tượng nên thủ hòa